دانش عالی پور Archive

و بهرام سلطانی رفت …

    آخرین روز از دی ماه 1390، آخرین روز از زندگی استاد کامبیز بهرام سلطانیبود … او درست دو ساعت و پانزده دقیقه پیش از آغاز ماهی که در آن به دنیا آمده بود – بهمن – در...

کسی می داند که چرا خرم دیگر خرم نیست؟

هر چقدر فکر کردم، نتوانستم دریابم که چرا مردم کرمانشاه سکوت کردند تا این خیابان شهرشان دیگر خرم نباشد؟! آیا کسی می داند دلیل این درخت کُشی عریان، آن هم در روز روشن چیست؟ ممنون از دانش عالی پور...