فرسایش Archive

شوخی تلخی به نام شخم در جهت شیب!

شخم در جهت شیب، کاری نکوهیده شده و خطرناک است؛ واقعیتی که نه‌تنها همه‌ی کارشناسان حوزه منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست آن را می‌دانند؛ بلکه اغلب کشاورزان نیز از آن آگاهی دارند. شگفتا که به رغم چنین دانستگی،...