نوشهر Archive

اين بلوط عجيب را در جنگل خيرود ديده‌ايد؟

نگاه كنيد كه چگونه حتا مانعي چون سنگ هم نمي‌تواند اين درخت بلوط را در جنگل خيرود نوشهر از رويش و به سوي نور دويدن بازدارد … نگاه كنيد كه چگونه نرم نرمك پيش‌روي را ادامه داده و سرانجام با...