نیوساینتیست Archive

فقط 290 سال زمان داریم برای این که نیمی از زمین را تخلیه کنیم!

تازه‌ترین یافته‌های مرتبط با جهان‌گرمایی – global warming- که در نیوساینتیست منتشر شده است، حکایت از آن دارد که ممکن است تا سال 2300 بشر مجبور شود یک اسباب‌کشی بزرگ راه انداخته و به دلیل گرم شدن میانگین دمای...