هنریک مجنونیان Archive

در بزرگداشت بزرگان ؛ هنریک مجنونیان

آرامش بلندی‌ها را می‌جوییم تا به آسودگی قلب‌ها برسیم به آنها می‌نگریم در بلندای طبیعت‌مان تا از عظمت‌شان سرشار ‌گردیم قدم بر بلندای آزادی‌شان می‌گذاریم تا ناهنجاری‌های زندگی‌مان را فراموش کنیم … هنریک مجنونیان نیاز به معرفی ندارد؛ دست‌کم...