وهاب زاده Archive

خدمات متقابل کتاب و محیط زیست

    دوستداران طبیعت، عموماً برخوردار از توانایی‌ای هستند که از آن با عنوان سواد محیط زیستی یا فهم بوم‌شناختی (اکولوژیک) یاد می‌شود؛ فهمی که کسب و ارتقای پیوسته‌ی آن نیازمند مطالعه و قرار گرفتن در معرض آموزش‌های مستقیم...