پریسا پناهی Archive

پرسشنامه‌ ای برای ارتقای مدیریت باغ گیاهشناسی ملّی ایران

هموطنان بزرگوار و طبیعت دوست: شاید بسیاری از شما، نام باغ گیاه‌شناسی ملّی ایران را شنیده و یا از آن بازدید کرده باشید. اینک، همکار ارجمندم، سرکار خانم دکتر پریسا پناهی، مدیر باغ گیاه شناسی ملّی ایران، پرسشنامه‌ای را...