زخم های آبادان در بوارده!

محله بوارده محل زندگی کارمندان شرکت نفت ایران در آبادان بود. این منطقه مسکونی تا پیش از جنگ تحمیلی متعلق به کارمندان رده میانی و بالای شرکت ملی نفت ایران بود. هفتم فروردین 1392

نخلی که در آبادان هنوز بار می دهد!

این نخل زخم خورده از ترکش خمپاره های دشمن بعثی در موزه آبادان، هنوز بار می دهد و آشیان مارمولک ها هم هست!

مارمولک ساکن در یک نخل بازمانده از جنگ هشت ساله!

این مارمولک در شکاف بوجود آمده از یک درخت نخل در محوطه موزه آبادان زندگی می کند! درختی که هنوز توانسته پس از تحمل خمپاره های فراوان دوران جنگ به حیات خود ادامه دهد و حتا خرما هم بدهد! رمولک