از این زیباتر چه می خواهید؟

در این گرمای تابستونی، تماشای این دانه های قرمز یخ زده می چسبه! نمی چسبه؟ زمستان در باغ گیاه شناسی ملی ایران تهران