زخم های آبادان در بوارده!

محله بوارده محل زندگی کارمندان شرکت نفت ایران در آبادان بود. این منطقه مسکونی تا پیش از جنگ تحمیلی متعلق به کارمندان رده میانی و بالای شرکت ملی نفت ایران بود. هفتم فروردین 1392