نخلی که در آبادان هنوز بار می دهد!

این نخل زخم خورده از ترکش خمپاره های دشمن بعثی در موزه آبادان، هنوز بار می دهد و آشیان مارمولک ها هم هست!

مارمولک ساکن در یک نخل بازمانده از جنگ هشت ساله!

این مارمولک در شکاف بوجود آمده از یک درخت نخل در محوطه موزه آبادان زندگی می کند! درختی که هنوز توانسته پس از تحمل خمپاره های فراوان دوران جنگ به حیات خود ادامه دهد و حتا خرما هم بدهد! رمولک