نخلی که در آبادان هنوز بار می دهد!

این نخل زخم خورده از ترکش خمپاره های دشمن بعثی در موزه آبادان، هنوز بار می دهد و آشیان مارمولک ها هم هست!