وقتی که سرنوشت یوز به دست ایرانیان می افتد!

و از آن تأمل برانگیز تر آن که وقتی که ایران خودرو اسپانسر یوز می شود! چهارمین جشنواره یوز آسیایی باغ وحش ارم تهران 25 شهریور 1389