بنفشه ای که درس ایستادگی می دهد

تقدیم به مادری که 20 روز است نمی تواند اشک های فرزند دو ماهه اش را پاک کند … بیاییم همه برای این مادر دعا کنیم تا از کما خارج شود …   وقتی این لطیف ترین گل بهار می تواند اینگونه از دل سنگ بیرون جهیده و به آفتاب سلام دهد؛ آن مادر چرا …