Tag Archives: Groves

نخل های سوخته از نمک در قصبه!

نخل های سوخته از نمک در قصبه!

اینجا روزگاری زیباترین نخلستان های عالم را در کنار اروند رود و بهمن شیر در خود مأوا داده بود  …

اینجا روزگاری با آب شیرین کارون و اروند آبیاری می شد … اما امروز با آب شور خلیج فارس آب می خورد!

می دانید چرا؟

دهکده قصبه – اروند کنار – ۱۷ آبان

۱۳۸۹