قطع درخت کهنسال به بهانه زیباسازی منظر!

کوشان مهران معروف به اشکار در کنار تنه ی بریده ی این درخت کهنسال در امامزاده شهر تنکابن و محل دفن شهید شیرودی دیده می شود. نهم شهریورماه 1389