Category Archives: Waterfall

تشکر ویژه از شهروندان تهرانی به سبک امیر سررشته داری!

تشکر ویژه از شهروندان تهرانی به سبک امیر سررشته داری!

آدم حیرت می کند از این همه روح مودت و همیاری و همراهی با طبیعت در بین جماعتی که ظاهراً دوستدار طبیعت هستند! نیستند؟

تصاویر مربوط به نخستین روز از پاییز ۱۳۸۹ و بستر رودخانه درکه در مسیر  پلنگ چال است

آبشار که باشی، مرگت هم زیبا می شود!

آبشار که باشی، مرگت هم زیبا می شود!

پاییز که فرا می رسد، رودخانه ها دیگر برفی برای آب شدن و روان گشتن ندارند و همه چشم انتظار بارانی دیگر هستند

اما آبشار که باشی، حتا واپسین لحظه های زندگیت هم می توانند زیبا باشند! نمی توانند؟

نخستین روز از پاییز ۱۳۸۹

مسیر درکه به پلنگ چال

هنوز رودخانه درکه جان دارد