مظلوم ترین آرامگاه در ایران!

آرامگاه یعقوب لیث صفاری در حال نابودی و فراموشی است و دریغ از یک تابلوی راهنما در کنار آن!
آن هم برای سرداری که جانش را برای اعتلای نام ایران و زبان فارسی داد

روستای شاه آباد – ۱۰ کیلومتری دزفول – سوم فروردین ۱۳۹۲

آرامگاهی مظلوم!م

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *