5 thoughts on “عاشق بیدم!؟”

  1. برای چی مانده اید؟! عشق در رگ هستی جاری است .. هر کجا هست باید ثبت کرد آن را .. چه خوب که می فهمد و ثبت می کند . اروند شما دارد نشان می دهد که قدر لحظه ها را می شناسد…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *