جدیدترین شیوه کارواش در پارک پردیسان!

جدیدترین شیوه کارواش در پارک پردیسان!

تازه در صف کارواش هم می ایستند

بیست و یکمین روز از آبان ۱۳۸۹ – پارک پردیسان تهران

و در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست ایران

4 thoughts on “جدیدترین شیوه کارواش در پارک پردیسان!”

  1. در اینجا همیشه در رادیو می گویند که هرگز ماشین های خود را خودتان نشویید زیرا هم باعث هدر رفتن آب می شود و هم اینکه پساب ماشین شویی آلوده به مواد شیمیایی است که از رنگ ماشین به آب رسوخ می کند و موجب مرگ موجودات آبزی و به هم ریختن اکوسیستم می شود.در حالی که کارواش ها از سیستم بسته آب و تصفیه استفاده می کنند و برای محیط زیست خطرناک نیستند.

  2. متاسفانه در ایران هنوز تعداد اندکی از کارواش استفاده می کنند. و بدبختانه تر آن که از میان کارواش های موجود هم شمار ناچیزی ملاحظات محیط زیستی را رعایت می کنند.
    درود بر آرش عزیز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *