مظلوم ترین آرامگاه در ایران!

آرامگاه یعقوب لیث صفاری در حال نابودی و فراموشی است و دریغ از یک تابلوی راهنما در کنار آن! آن هم برای سرداری که جانش را برای اعتلای نام ایران و زبان فارسی داد روستای شاه آباد – 10 کیلومتری دزفول – سوم فروردین 1392 م