Category Archives: polution

تشکر ویژه از شهروندان تهرانی به سبک امیر سررشته داری!

تشکر ویژه از شهروندان تهرانی به سبک امیر سررشته داری!

آدم حیرت می کند از این همه روح مودت و همیاری و همراهی با طبیعت در بین جماعتی که ظاهراً دوستدار طبیعت هستند! نیستند؟

تصاویر مربوط به نخستین روز از پاییز ۱۳۸۹ و بستر رودخانه درکه در مسیر  پلنگ چال است