سوله ای که البرزش پیدا بود!

مراسم روز ملی دماوند در یازدهمین روز  از تیرماه 1389 سالن نیمه تمام ورزشی دانشگاه پیام نور رینه جایی که می شد دماوند را دید … عکس دقایقی پیش از شروع مراسم را نشان می دهد.