سوله ای که البرزش پیدا بود!

سوله ای که البرزش پیدا بود!

مراسم روز ملی دماوند در یازدهمین روز  از تیرماه ۱۳۸۹

سالن نیمه تمام ورزشی دانشگاه پیام نور رینه

جایی که می شد دماوند را دید …

عکس دقایقی پیش از شروع مراسم را نشان می دهد.

5 thoughts on “سوله ای که البرزش پیدا بود!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *