Tag Archives: sport

سرگرمی این روزهای اروند …

سرگرمی این روزهای اروند ...

درسته که پای فرزندم بیش از یک ماه است که در گچ است؛ اما خوشبختانه او به خوبی با این محدودیت موقت کنار آمده و روزگار خوشی را سپری می کند

ردیف کردن توپ های پینگ پونگ شکسته در پایان بازی برای مراسم آتش بازی

یازده مهر ۱۳۸۹ – پارک بهاران – تهران