بلوط مال خلیفه

این درختچه بلوط در دو کیلومتری محور مال خلیفه به چشمه سندگان دارد با من و تو حرف می زند … بیش از شصت سال است که دارد با من و تو حرف می زند! یعنی از زمانی که دولت محمد مصدق در اوج اقتدار بود … چهارم فروردین 1390 جنوب استان چهارمحال و بختیاری

قطع درخت کهنسال به بهانه زیباسازی منظر!

کوشان مهران معروف به اشکار در کنار تنه ی بریده ی این درخت کهنسال در امامزاده شهر تنکابن و محل دفن شهید شیرودی دیده می شود. نهم شهریورماه 1389