۱ Comment

  1. درود واحترام سفردرحاشیه کویر را از شهمیرزداد تا جندق تجربه کردم حتی در اوائل فروردین نیز سفر از کنار کویر طاقت فرسا بود شبی بود پراز دلهره و تشنگی چون آب ما تمام شد وآبادی هم نبود شاید اگر به جندق نرسیده بودیم معلوم نبود چه میشد. خستگی اتان بدر ای عاشقان زمین و همه زیبایی هایش ... از نظر من نگارنده تور های متعددکویر نوردی باعث آشنا شدن جوانان ودانشجویان وطبیعت دوستان با دنیای ناشناخته ورعب آور کویر میشود درکنار آن میتوان با حقیقت خطر جدی . حیاتی وحساس فرسایش خاک وعوارض آن که هم چنان کشف نشده وجدی برای مسئولین ومردم است !!!!. آگاهی بخشی و آشنایی ایجاد نمود

    موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید