آثار نگارشی محمّد درویش

محمد درویش

۱- مردم و آبخیزداری، ماهنامه‌ی تخصصی جام، ش ۱۶، ۱۳۷۲؛
۲ و ۳- وحدت شمال و جنوب؛ از واقعیت تا حقیقت، ماهنامه‌ی کشاورزی سنبله، ش ۶۳ و ۶۴، ۱۳۷۳؛
4- تحقیقات و سیاستهای اجرایی، فصلنامه‌ی اقتصاد کشاورزی و توسعه، ش ۶، ۱۳۷۳؛
۵- توسعه‌ی پایدار و خردمندی در زیست‌سپهر، همشهری، ش ۳۷۰، ۱۳۷۳؛

۶ و ۷- تحلیلی بر وضعیت آبخوان‌های کشور، ماهنامه‌ی سنبله، ش ۶۶ و ۶۷، ۱۳۷۳؛
۸ تا ۱۱- آموزه‌ی توسعه‌ی انسانی در حوضه‌های آبخیز، ماهنامه‌ی سنبله، ش ۶۹-۷۰-۷۱ و ۷۲، ۷۴-۱۳۷۳؛
۱۲- بیابان، حقیقتی ناگزیر یا خطایی تصادفی، فصلنامه‌ی پژوهش و سازندگی، ش ۲۸، ۱۳۷۴؛

13- و بدانیم اگر کرم نبود، لطمه می خورد به قانون درخت. مجله جام . 2 . 16 . 56-54.

14- از کرجی تا گالیله؛ حکایتی از کرمان. ماهنامه سنبله . 7 . 66 . 45-40

15- بهره‌وری مطلوب از استعداد آبی کشور، نشریه‌ی شماره‌ی ۱۷۵- ۱۳۷۶ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع؛
16- آموزه‌ی پژوهشهای بیابان و بیابان‌زایی، فصلنامه‌ی جنگل و مرتع، ش ۴۲، ۱۳۷۸؛ ص ص 35-29.
17- سیستان و بلوچستان، سیمای طبیعی، استعدادها و اولویتهای پژوهشی در عرصه‌های منابع طبیعی، نشریه‌ی شماره‌ی ۱۸۵- ۱۳۷۸ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع؛
18- پژوهش و بیابان‌زایی، ماهنامه‌ی سنبله، ش ۱۱۵، ۱۳۷۸؛
19- جایگاه مدیریت بیابان و مدیریت محیط‌زیست، فصلنامه‌ی جنگل و مرتع، ش ۴۶، ۱۳۷۹؛
20- مهار بیابان‌زایی؛ آنچه که هست، آنچه که باید باشد، بیان، ش ۱۵۱، ۱۳۷۹؛
21- بررسی شتاب مصرف در ناپایداری زیست، ایران، ش ۱۶۵۸، ۱۳۷۹؛
22- وزن درخورِ محیط‌زیست در مناسبات اجتماعی، همشهری، ش ۲۲۰۲، ۱۳۷۹؛
23- توسعه‌ی انسانی و بیابان زایی، ایران، ش ۱۶۸۵، ۱۳۷۹؛
24- تحلیلی بر نرخِ سرانه‌ی مصرف کاغذ در کشور، ایران، ش ۱۷۱۲، ۱۳۷۹؛۲۳- بررسی اولویتهای پژوهشی استان بوشهر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۱۳۷۴؛
25- شناسه ای بر توسعه‌ی انسانی کشور، ایران، ش ۱۷۴۲، ۱۳۷۹؛
26- تفاوت نگاه به پژوهش در شمال و جنوب، جام جم، ش ۶۲۳، ۱۳۸۱؛
27- بررسی تاریخی سیر تکوین نگاه انسان به محیط زیست، فصلنامه‌ی جنگل و مرتع، ش ۵۶، ۱۳۸۱؛ ص ص 21-9.
28- نقش تاریخی تمدن در بروز بیابان‌زایی عمران ملل متحد، همایش منطقه‌ای زیست‌بومهای بیابانی یزد، ۱۳۷۹؛
29- نگرشی تحلیلی بر مفاهیم و دانش‌واژه‌های حوزه ادبیات بیابانی. بیابان، ژورنال تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره‌ی ۲، ۱۳۷۹؛
30- ارزیابی کارایی مطالعات کشور در تهیه‌ی نقشه‌ی بیابان‌زایی به روش فائو و یونپ. ژورنال تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره‌ی ۳، ۱۳۸۰؛
31- بررسی اجرای یک کار مشترک ترویجی، پژوهشی در ایستگاه نورالدین‌آباد گرمسار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۱۳۷۶؛
32- بررسی دلایل رخداد سیل در شرق استان گلستان – زیرحوضه‌ی تنگراه، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۱۳۸۱؛
33- منابع آب در ایران؛ موانع و محدودیتها، ماهنامه‌ی دامدار و باغدار، ش ۱۱۴، ۱۳۸۰؛
34- نقدی بر لایحه‌ی ادغام بخش پژوهش، اطلاعات، ش ۲۲۴۴۶، ۱۳۸۱؛
35- بررسی تاریخی سیر تکوین نگاه انسان به محیط‌زیست، فصلنامه‌ی جنگل و مرتع، ش ۵۶، ۱۳۸۱؛
36- جایگاه کشاورزی در مناسبات کشورهای عضو اکو (تحلیلی بر بیانیه‌ی  اسلام آباد)، جهاد، ش بهمن و اسفند،۱۳۸۱؛
37- بازخوردهای پژوهشی بیابان در حوزه‌ی تنوع زیستی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۱۳۸۲؛
38- بنیادی‌ترین گرایه‌های پژوهش در حوزه‌ی بیابان و بیابان‌زایی در طول برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم توسعه، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، ۱۳۸۲؛
39- بررسی پیامدهای زیست‌محیطی آلودگی آب شهرستان سنندج به ماده‌ی MTBE، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۱۳۸۲؛
40- شناسنامه‌ی تحقیقات بیابان، ۸۲-۱۳۴۷، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۱۳۸۲؛
41- دستاوردها و تجربیات ایران در مهار بیابان‌زایی و خشکسالی. فصلنامه‌ی جنگل و مرتع، ش ۵۸، بهار ۱۳۸۲؛ ص ص 25-16.
42- رویکردی بر مؤلفه‌های ناپیدای بیابان‌زایی در ایران. ماهنامه‌ی جهاد، ش ۲۵۷، خرداد و تیر ۱۳۸۲؛
43- محورهای راهبردی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم، معرفی اولویتهای پژوهشی به تفکیک بخشهای یازده‌گانه. تهران. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ۱۵۶ صفحه؛
44- ملاحظات راهبردی پژوهش‌های بیابان و بیابان‌زایی در ایران. تهران. ماهنامه سنبله، بهمن ۱۳۸۳/
45- درآمدی بر بیابان‌زایی، فقر و پایداری. ماهنامه‌ی علمی دهاتی، ش ۱، ص ص ۳۵-33.

46- مقدمه‌ای بر روش تدوین معیارها و شاخص‌های ارزیابی بیابان‌زایی در ایران. فصلنامه‌ی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، ش ۳-۱۰، ص ص ۳۲۰- ۳۰۱ (پاییز ۱۳۸۲)،
47- جایگاه تولید و توزیع علم در کشور؛ از پژوهش‌بانی تا پژوهش‌مداری. ماهنامه‌ی علمی دهاتی، ش ۵، ص ص ۲۶-۴۶
48- نگاه به ایران از منظر آسیا؛ رویکردی بر آموزه های نیم قرن اخیر کشور در مواجهه با بیابان زایی و خشکسالی. فصلنامه‌ی خشکی و خشکسالی کشاورزی.
49- رویکردها و راهبردهای بخش تحقیقات بیابان در برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم. فصلنامه‌ی جنگل و مرتع، ش ۶۲.
50- نقش مولفه هاي شورشدن خاك و كيفيت آب در تشديد روند بيابان زايي حوضه آبخيزمند. فصلنامه‌ی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، ش ۲-۱۱، ص ص ۴۱۵- ۴۳۵ (تابستان ۱۳۸۳).

51- مروری بر تحقیقات در زمینه خاکپوش‌های نفتی. فصلنامه‌ی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، ش ۱-۱۲، ص ص ۷۸- ۵۶ (بهار ۱۳۸۴)،
52- ارایه و انتشار ۱۳ مقاله در مورد سیاست پژوهش در بخش منابع طبیعی کشور در شماره های ۱۱ تا ۲۲ از ماهنامه‌ی دهاتی.
53- در آمدی بر ضرورت پایش پایداری زیست بوم تمهیدی برای کاستن از شتاب فرآیندهای بیابان زایی در ایران. فصلنامه جنگل و مرتع، شش 66، (بهار ۱۳۸۴). ص ص 26-17.

54- ضرورت تعيين معيار و شاخص هاي آسيب پذيري مناطق خشك : فصلنامه جنگل و مرتع ايران، شماره 69، زمستان 84.
55- برآورد ارزش اقتصادي نقش جنگلها در جذب دي اكسيد كربن ناشي از احتراق سوختهاي فسيلي: ماهنامه انديشه گستر سايپا، شماره 55، بهمن 1384، ص 34.
56- حرکت به سوی زیست پایدار. دنیای اقتصاد، شماره ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۵/
57- مرگ حیات در پارک ملی کویر. شماره ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۵/
58- اعلام سال جهانی بیابان و بیابان‌زایی؛ مهم‌ترین نشانه‌ی تغییر در ملاحظات راهبردی جهان. فصلنامه جنگل و مرتع، ش ۷۰ (بهار ۱۳۸۵).
59- سال جهانی بیابان و بیابان‌زایی و رسالت ما. ماهنامه دهاتی، ش ۳۴، تیرماه ۱۳۸۵/
60- بيابان زايي و پيامدهاي ناشي از آن: فصلنامه جنگل و مراتع، شماره 74، بهار 86، ص 57.
61- معرفي شيوه اي براي اعمال مديريت پايدار بر سرزمين، برمبناي معيارهاي IUCN استان كردستان، منطقه كوسالان مريوان: فصلنامه علمي / پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، شماره 29، زمستان 1386، ص 558-539
62- چرا قدر مطلق خسارت سالانه‌ي خشكسالي به كشور رو به افزايش است؟ شماره بهار 1387 فصلنامه طبيعت سبز.

63- رويكردي نوين به مديريت پايدار آب در حوضه آبخيز مند. همايش ملي روز جهاني محيط زيست. 20 و 21 خردادماه 1387
64- مديريت آب در حوضه آبخيز مند؛ ارايه شده در همايش ملي روز جهاني محيط زيست، دانشگاه تهران، 21 خرداد 1387
65- ملاحظاتي بر طراحي منظر در منطقه حفاظت شده سبزكوه؛ ارايه شده در همايش ملي روز جهاني محيط زيست، دانشگاه تهران، 21 خرداد 1387
66- خشكسالي، از فرصت تا بحران؛ ارايه شده در همايش تخصصي خشكسالي و پيامدهاي آن، تهران، تالار اجتماعات مهندسين مشاور ايران، مردادماه 1387.

67- آبخوانداري: گزينه يي خردمندانه براي مقابله با خشكسالي در ايران. روزنامه اعتماد. ص 8. 18 فروردین 1388.

68- بررسي افت كمي و كيفي منابع آب دشت كاشان با روش فائو و يونپدومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن. 25 و 26 اردیبهشت 1388. استانداری اصفهان.

69- بيابان زايي ، معياري براي آگاهي از ميزان شادي سرزمين: فصلنامه جنگل و مرتع، شماره 81، بهار 88، ص 9.
70- پايش شوري و قلياييت خاك به عنوان يك فرايند بيابان زايي : فصلنامه جنگل و مراتع، شماره 81، بهار 88، ص 72.
71- رخداد سيل قم : فصلنامه معماري و ساختمان، ش 18، بهار 88، ص 136.

72- بایدها و نبایدهای طرح‌های انتقال آب در ایران. روزنامه اعتماد. ص 8. 29 اردیبهشت 1388.

73- کارنامه مردودی سازمان محیط زیست در دولت نهم. روزنامه آفتاب یزد. ص 9. 29 مرداد 1388.

74- پيامدهاي محيط زيستي مرگ گاوخوني نگين فيروزه اي ديار زنده رود : ماهنامه دانش نما، شماره 175، آبان-آذر 1388. ص 108.
75- پايداري سرزمين مادري در گرو استمرار حيات تالاب ها : ماهنامه گزارش؛ شماره 216، فروردين 1389

76- کزج؛ باغشهری که بیابانش کردیم. روزنامه آفتاب یزد. ص 7. 26 اردیبهشت 1389.

77- ارزيابي و تهيه نقشه خطر كل بيابان زايي با روش فائو-يونپ؛ مطالعه موردي : حوزه آبخيز قمرود. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران. جلد 17، ش 4. 1389. ص ص 588-575.
78- فغان از سدهايي كه زمين فوتبال مي شوند: ماهنامه كشت و صنعت و دام ؛ شماره 125 ؛ مرداد 1389

79- سیل در پاکستان و یک علامت سؤال! روزنامه جام جم. 28 مرداد 1389. ص 10.

80- يوزپلنگ ها كه مي روند،يعني كسب و كار بيابان سازي پررونق است . روزنامه شرق. 29 شهریور 1389. ص 16.

81- به داد محیط زیست و محیط بان‌هایش برسید. روزنامه اعتماد. 9 آبان 1389. ص 10.

82- فرض کنیم در ایران هم یک پروانه بود؛ با او چه می‌کردیم؟ روزنامه جام جم. 30 دی 1389. ص 10.

83- اگر میانکاله در ایران نبود. روزنامه شرق. 4 بهمن 1389. ص 15.

84- معرفي اولويتهاي راهبردي تحقيقات بيابان ، فرسايش بادي و ريزگردها در ايران راهنماي عمل محققان ، پژوهشگران ، و دانشجويان. دومین همایش ملی فرسایش بادی. 27 و 28 بهمن 1389. یزد.
85- جفا به گل و گياه در تقويم 90: ماهنامه كشت و صنعت و دام ؛ شماره 133 ؛ فروردين 1390
86- پیدایش کویر ارومیه، بزرگترین رخداد بیابان زایی قرن در ایران. شماره بهار 1390 – فصلنامه جنگل و مرتع.

87- پاسداشت سزاوارانه محیط زیست. دوماهنامه گیله وا. سال نوزدهم. ش 114. خرداد و تیر 1390. ص 17.

88- متهم شماره یک لو می‌رود! روزنامه شرق. 13 تیر 1390. ص 20.
89- نقش تغییرات آب و هوایی و اقلیمی در کاهش تراز سطح آب دریاچه ارومیه؛ (این مقاله در تاریخ دوم مرداد ماه 1390 در همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در ارومیه به صورت مشترک ارایه شد.)

90- سدهای کوچک، کاراتر از سدهای بزرگ. روزنامه آرمان. 4 خرداد 1391. ص 7.

91- قلمرو بيابانهاي ايران. اولین همایش ملی بیابان. 27 و 28 خرداد 1391. تهران.

92- سدها به گسترش بیابان‌ها دامن می‌زنند. ماهنامه تازه‌های انرژی. ش 38. خرداد 1391. ص 49.

93- ارزيابي و تهيه نقشه بيابان زايي ازديدگاه فرسايش بادي درحوزه آبخيز كوير ميقان. سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران. 25 و 26 شهریور 1391. دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

94-تعيين توان پذيرش جمعيتي سرزمين، معياري مهم در ارزيابي روند بيابان زايي (مطالعه موردي: استان هاي تهران و البرز). فصلنامه علمی/پژوهشی مرتع و بیابان ایران. پاييز 1391 , دوره  19 , شماره  3 (پياپي 48) ; از صفحه 498 تا صفحه 511 .

95- تهدیدی شگفت انگیز بر علیه جنگل های زاگرس. پایگاه تحلیلی کردها. 29 آبان 1391.

96- تفاوت ساخت دو فرودگاه در نانت و بجنورد. روزنامه اعتماد. 6 آذر 1391. ص 13.

97- چه کسی خودکفایی گندم را به باد داد؟ ماهنامه دام و کشت و صنعت. ش 152. آذر 1391، ص 13.

98- مقايسه ميزان انحراف وضعيت فعلي بيابان زايي ازشرايط استعدادطبيعي به روش اصلاح شده فائو و يونپ درحوزه آبخيز قره چاي.  اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. 20 اسفند 1391. تهران. وزارت کشور.

99- ارزيابي و تهيه نقشه بيابان زايي با روش فائو و يونپ در حوزه آبخيز کوير ميقان. فصلنامه  تحقيقات مرتع و بيابان ايران :   زمستان 1391 , دوره  19 , شماره  4 (پياپي 49) ; از صفحه 547 تا صفحه 556 .

100- در باره مناطقی که عنوان حفاظت شده دارند. روزنامه آرمان. 14 اسفند 1391. ص 7.

101- بررسي پتانسيل بيابان زايي از منظر زوال پوشش گياهي (مطالعه موردي: حوضه رودشور قزوين). فصلنامه  تحقيقات مرتع و بيابان ايران :   بهار 1392 , دوره  20 , شماره  1 (پياپي 50) ; از صفحه 38 تا صفحه 49 .

102- خطر توسعه ناپایدار در ایران. روزنامه اعتماد. ۲۲ مهر ۹۲٫ ص ۱۲٫

103- یورش سفید به نگین فیروزه‌ای. ماهنامه شبکه آفتاب. ش 13. آبان و آذر 1392. ص ص 27-26.

104- مرداب هایی که روزی تالاب بودند. روزنامه ایران. ۱۳ بهمن ۹۲٫ ص ۲۴٫

105- هم افزایی علیه آلودگی کلانشهرها – سرمقاله شرق – اول اسفند 1392

106- ما درخت افکن نه ایم! روزنامه شرق. ۱۵ اسفند ۹۲٫ ص ۱٫

107- روزی به نام زمین. روزنامه جام جم. 28 اسفند 1393.

108- تحقق نخستین شرط احیای دریاچه ارومیه. ۱۷ فروردین ۹۳٫ ص ۱٫

109- هشت گام بلند دولت یازدهم به سوی آسمان آبی. روزنامه اعتماد، ۲۸ فروردین ۹۳، ص ۱۰٫

110- چرا باید روز زمین را گرامی بداریم؟ روزنامه ایران. دوم اردیبهشت ۹۳٫ ص ۴٫

111- بررسی وضعیت پایداری تالاب‌های ایران. در مجموعه مقالات همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه، اراک، ۱۸ اردیبهشت ۹۳

112- مجوز سقزگیری؛ تراژدی زاگرس را مصیبت‌بارتر می‌سازد. 9 خرداد 1393. پایگاه خبری تحلیلی پاوه پرس.

113- زنان و مهار تخریب محیط زیست. ماهنامه زنان امروز. ش 2. تیر 1393. ص 3.

114- سواد محیط زیستی مردمان شاهان کوه. چهره نیوز. 5 تیرماه 1393.

115- برای مهار بیابان‌زایی در ایران چه باید کرد؟ شبکه مطالعات سیاستگزاری عمومی (شمس). مرداد 1393.

116- سدسازی در ایران؛ قاتق نان یا … ماهنامه روند اقتصادي، شماره 61، مرداد 1393 ص 6 .

117- فردا؛ «روز خبرنگار» حافظان سلامت جامعه. روزنامه شرق. ۱۶ مرداد ۹۳٫ ص ۱۶٫

118- ضرورت برپایی دادگاه‌های تخصصی در حوزه محیط زیست. شبکه مطالعات سیاستگزاری عمومی (شمس). شهریور 1393.

119- کدامیک امکان‌پذیر است؟ بدون پایداری، توسعه! یا بدون توسعه، پایداری؟ مقاله مشترک با دکتر هادی و:8.9سی. شبکه مطالعات سیاستگزاری عمومی (شمس). مهر 1393.
120- منشور مدارس جامع محیط زیستی. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. پاییز 1393.

121- یک درس فراموش ناشدنی از الاغ‌های جزیره هنگام – پایگاه خبری فرهنگ انقلاب اسلامی – 27 مهر 1393

122- سه خطای محیط زیستی هیأت‌های عزاداری در ایران – عصر ایران – 10 آبان 1393

123- ارزیابی و تهیه نقشه بیابان‌زایی به روش اصلاح شده فائو و یونپ در حوزه آبخیز دریاچه نمک. دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی. سمنان. 20 و 21 آبان 1393. (محمد درویش، محمد خسروشاهی و آزاده گوهردوست).

124- در ستایش دختران شاه ایرانی – خبرآن لاین، 10 آذر 1393.

125- کارزاری بر علیه تباه کنندگان ایران – خبر آن لاین،  12 آذر 1393.

126- قلب تپنده‌ی ایران کجاست و چه وسعتی دارد؟ خبرآن لاین، 24 آذر 1393.

127- آشوراده و کتاب‌هایی که ایستاده می‌میرند! خبرآن لاین، 3 دی 1393.

128- نشانه‌های مرگ اصفهان. روزنامه نصف جهان، 4 دی 1393.

129- خشکسالی سرنوشت سیستان نبود. کتاب هفته. شماره 15- ششم دی ماه 1393- ص ص 47-46.

130- مشاور استاندار امروز ایلام، یاد استاندار دیروز فارس را زنده کرد! زیست بوم. 9 دی ماه 1393.

131- شرط نخست در تحقق آسمان آبی. روزنامه آرمان. ص 5. 29 دی 1393.

132- اگر غارها نبودند، ما هم نبودیم. خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا. 3 بهمن 1393.

133- ماجرای یک ملاقات تاریخی در پردیسان. پایگاه خبری تحلیلی زیست بوم. 11 بهمن 1393.

134- چرا از طلوع شمس در دولت یازدهم باید خرسند بود؟ پام. 18 بهمن 1393.

135- راه برون رفت از بحران گرد و غبار در خوزستان. 9 اسفند 1393. شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی (شمس).

136- ما مخرب‌ترین ایرانیان این فلات. کتاب هفته خبر. ش 24. ص ص 19-17. 9 اسفند 1393.

137- آمار؛ مهم‌ترین لکنت برنامه‌ریزی پایدار در ایران. شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی. 17 اسفند (به همراه مجید دکامین).

138- اگر بهنگام دیده بودیم. روزنامه شرق. 28 اسفند 1393.

139- ارزيابي و تهيه نقشه خطر كل بيابان زايي با روش اصلاح شده فائو و يونپ (مطالعه موردي: حوزه آبخيز قره چاي). فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران ، سال بيست و يكم، شماره 4 (پياپي 57)

140- چرا باید در جنبش ساعت زمین شرکت کنیم؟ 8 فروردین 1394. خبرگزاری جمهوری اسلامی.

141- سال بهار سمن های محیط زیستی. روزنامه آرمان. 19 فروردین 1394.

142- تشکیل جنبش اجتماعی پاکسازی زمین. روزنامه اعتماد. 2 اردیبهشت 1394.

143- حال زمین خوب نیست. روزنامه آرمان. صفحه 5. 2 اردیبهشت 94.

144- کتاب و محیط زیست. ویژه نامه سرای اهل قلم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. ص 57. 16 اردیبهشت 1394.

145- بهاریه برای محیط زیست. ماهنامه سرزمین من. ص 20. اردیبهشت 94.

146- تغییرات اقلیمی یا داعش؛ مسأله این نیست! خبرآن لاین. 5 خرداد 94.

147- ظهور تروریسم در توفان گرد و غبار. هفته نامه تجارت فردا. ش 134. 29 خرداد 1394.

148- بررسي نوسانات سطح سفره آب زيرزميني به عنوان معياري از تخريب اراضي مناطق نيمه خشك با استفاده از فنون زمين آمار «مطالعه موردي دشت كبودرآهنگ- فامنين». فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران، شماره 58، بهار 1394  صص 82-94.

149- صداي كم آبي در فضاي مجازي مي پيچد. روزنامه جام جم. اول تیر 94.

150- هفت گامی که دولت باید بردارد تا مردم باور کنند که آب کم است. خبر فارسی. 19 تیر 94.

151- در ضرورت تغییر الگوی مصرف. روزنامه ایران. صفحه آخر. 21 تیر 94.

152- 21 تیر؛ روز جهانی بدون نایلون. روزنامه اعتماد. 21 تیر 94.

153- مدارس طبیعت ذهن کودکان را نسبت به چالش‌های محیط زیست بیدار می‌کند. روزنامه اعتماد. 4 مرداد 94.

154- ریاضت ملی برای آب. هفته نامه تجارت فردا. ش 140. 10 مرداد 94.

155. دختران شاه ایرانی. فصلنامه رشد آموزش زیست شناسی. ش 99. تابستان 1394. ص ص 63-60.

156. طبیعت ایران تازه نفس می‌کشد. ویژه‌نامه روزنامه ایران. ص 67. 11 شهریور 94.

157- تخریب 1.5 میلیون هکتار از جنگل‌های شمال کشور در طول 50 سال گذشته. روزنامه اعتماد. ص 13. 16 شهریور 94.

158. برای نجات طبیعت ایران از کازرون شروع کنیم. مهار بیابان زایی. 20 شهریور 94.

159. ورزشکاران همدانی حامی قوچ ارمنی. پرتال سازمان حفاظت محیط زیست. 21 شهریور 94.

160- وقتی که دازباف‌ها به کمک خرس سیاه بلوچی می‌آیند! مهار بیابان زایی. 22 شهریور 94.

161- سونامی تفنگ در محیط زیست. روزنامه آرمان. ص 5. 28 شهریور 94.

162- دولت‌ها به لایه اوزن خسارت وارد کردند، نه مردم! خبرگزاری سیناپرس. 28 شهریور 94.

163- سرزميني كه در آن قوانين طبيعت حرمت دارد خشونت‌‌طلبي مشتري ندارد! روزنامه اعتماد. ص 7. 30 شهریور 94

164- پیام نهفته در محل نصب تابلوی زنگ مهر! مرجع وب فارسی. یکم مهر 94.

165-  فروچاله‌هایی که زندگی را در میناب می‌بلعند! مهار بیابان زایی. 8 مهر 94.

166- من اگر جای ابتکار بودم! زیست بوم. 9 مهر 94.

167-تفاوت رفتار محیط زیستی سه مرد کابینه یازدهم؛ ظریف، گودرزی و فانی! خبرآن لاین. 11 مهر 94.

168- برای بانویی که هنوز می‌تواند محیط زیست ایران را نجات دهد! نظر نیوز. 13 مهر 94.

169- وقتی که معصومه ابتکار خود وارد ماجرای مدارس جم می شود. مهار بیابان زایی. 24 مهر 94.

170. سقوط آزاد در سرمایه های اجتماعی! چرا؟ مهار بیابان زایی. 27 مهر 94.

171. شرایط ایده آل مدیریتی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی. 2 آبان 94. مهار بیابان زایی.

172. پایان دوران سدسازی و طرح های انتقال آب بین حوضه ای. زیست بوم. 3 آبان 1394

173- زمان پایان دادن به تفکرات سازه ای در مدیریت آب. شمس. 3 آبان 94.

174- به خاطر قانون که سه ساله شد. روزنامه قانون. ص 11. 6 آبان 94.

175- ابتكار را مانع رسیدن به مطالبات محیط‌زیستی‌مان معرفی نکنیم. روزنامه قانون. نهم آبان 94. ص 1.

176- خاک؛ ارزش غیرقابل معامله زندگی. روزنامه ایران. 14 آذر 94. صفحه آخر.

یک دیدگاه دربارهٔ «آثار نگارشی محمّد درویش»

  1. بازتاب: آشنایی با محمد درویش - پویش نبض آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.