کریم جوانشیر Archive

در ستایش درختی که در ایران نظیر ندارد!

    چند بار تاکنون به سراغش رفته‌ام … نه! درست ترش آن است که هربار گذرم به نوشهر می‌افتد، زیارتش می‌کنم! قصه‌ی این شیدایی شاید برگردد به پاییز سال 1368، زمانی که به همراه شادروان دکتر کریم جوانشیر...