HPI Archive

بنویسیم گورخر، بخوانیم مصیبت!

    به گزارش خبرگزاری مهر سه شنبه هفته گذشته – سوم اردیبهشت 1392 – استاندار فارس، آقای حسین صادق عابدین با حضور در اتاق بازرگانی شیراز در جمع فعالان اقتصادی منطقه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای...

سال 1389؛ سال سقوط آزاد ایران در حوزه شاخص‌های محیط زیستی!

بعد از ماجرای سقوط در شاخص‌های سه گانه‌ی عملكرد محيط زيست Environmental Performance Index) EPI)؛ پايداري محيط زيست   Environmental Sustainable Index) ESI) و شاخص سرزمین شاد (Happy Planet Index (HPI در سال 2010، اینک از اجلاس مکزیک خبر می‌رسد...