در کنار یک مرال در سمسکنده مازندران

در سمسکنده

 

بعدازظهر بیست و هفتمین روز از بهمن ماه ۱۳۹۱ – در کنار دو مرال نر (گوزن سرخ) در زیستگاه تحت حفاظت سمسکنده، استان مازندران.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *