Tag Archives: nature

آبشار که باشی، مرگت هم زیبا می شود!

آبشار که باشی، مرگت هم زیبا می شود!

پاییز که فرا می رسد، رودخانه ها دیگر برفی برای آب شدن و روان گشتن ندارند و همه چشم انتظار بارانی دیگر هستند

اما آبشار که باشی، حتا واپسین لحظه های زندگیت هم می توانند زیبا باشند! نمی توانند؟

نخستین روز از پاییز ۱۳۸۹

مسیر درکه به پلنگ چال

هنوز رودخانه درکه جان دارد