7 thoughts on “بلم های به گل نشسته”

  1. از یک دوست نازنین یاد گرفتم که قایق به گل نشسته بهتر از قایق به نمک نشسته است ؛
    اما دلم می خواهد آرزو کنم که کشتی زندگی هیچ کسی نه به گل بنشیند ، نه به نمک…
    برود …
    نایستد ،
    حتی اگر دچار طوفان شود و با طوفان دست و پنجه نرم کند ، بهتر از این است که دل به گِل ببندد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *