قایقی باید ساخت …

آرامش آن مرغان دریایی در کنار سکوت این قایق بی سرنشین در خور موسی هنوز یادمان می اندازد که زندگی در خلیج فارس می تواند زیبا باشد! نمی تواند؟ .  نه … باور ندارم که دور باید شد از این خاک غریب هنوز نه …0  بندرگاه امام خمینی 27 مهر 1389 

تنهایی های یک حواصیل خاکستری در خلیج فارس!

به نظر خیلی تنها می رسید … نمی دانم چرا؛ ولی بدجوری تنهایی اش عظمت داشت! نداشت؟ بعداز ظهر 27 مهر 1389 بندر امام خمینی