6 thoughts on “گنبد کاووس”

  1. یک جاهایی سرقفلی شان به نام یک کسانی میخورد …. که آدم تا عمر دارد هربار اسم آن مکان را میشنود به همه ی خاطرات و متعلقاتش فکر میکند غیر از آن جا !! گنبد کاووس برای من اینگونه است…. اینجا را با یک دوست شناختم برای اولین بار و هنوز و هرروز هربار که اسمش می آید آن خاطرات در دلم جان میگیرند و این بنای منحصر به فرد معماری در پس آن خاطرات محو میشود

  2. سالها پیش یک خانم استرالیائی مهمان ما بود یکی از جاهائی که رفتیم اینجا بود که متاسفانه بشدت و به شکل غیر قابل تحملی کثیف بود این خانم با پوزخندی گفت تعجبی نیست که این طرف آن بالا را برای قبر خود انتخاب کرده شاید از دست اینهمه کثیفی من بشدت دلخور شدم اما واقعا جوابی نداشتم بعد ها شنیدم که تا حدی به وضع آنجا رسیدگی شده اما همچنان این حاطره ی نه چندان خوب با من است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *