قایقی باید ساخت …

آرامش آن مرغان دریایی در کنار سکوت این قایق بی سرنشین در خور موسی هنوز یادمان می اندازد که زندگی در خلیج فارس می تواند زیبا باشد! نمی تواند؟ .  نه … باور ندارم که دور باید شد از این خاک غریب هنوز نه …0  بندرگاه امام خمینی 27 مهر 1389 

تنهایی های یک حواصیل خاکستری در خلیج فارس!

به نظر خیلی تنها می رسید … نمی دانم چرا؛ ولی بدجوری تنهایی اش عظمت داشت! نداشت؟ بعداز ظهر 27 مهر 1389 بندر امام خمینی

اگر به جای گاومیش ها، آدم ها بودند!

آیا فکر می کنید آرامش این پرندگان در تالاب شادگان همچنان باقی می ماند، اگر به جای این گاومیش ها، آدم ها آنجا بودند؟! چرا؟! 27 مهر ماه 1389

یک مرغابی پدرسوخته در تالاب شادگان!

هر موقع که خواستید به عنوان یکی از اهالی زمین از خداوند تشکر کنید، نگاهی به این مرغابی پدرسوخته بیاندازید   تالاب بین المللی شادگان – سه شنبه – 27 مهرماه 1389 بر روی عکس کلیک کنید تا بزرگ تر دیده شود.