تنهایی های یک حواصیل خاکستری در خلیج فارس!

به نظر خیلی تنها می رسید … نمی دانم چرا؛ ولی بدجوری تنهایی اش عظمت داشت! نداشت؟ بعداز ظهر 27 مهر 1389 بندر امام خمینی