Tag Archives: Personal

بلوط مال خلیفه

بلوط مال خلیفه

این درختچه بلوط در دو کیلومتری محور مال خلیفه به چشمه سندگان دارد با من و تو حرف می زند …

بیش از شصت سال است که دارد با من و تو حرف می زند! یعنی از زمانی که دولت محمد مصدق در اوج اقتدار بود …

چهارم فروردین ۱۳۹۰

جنوب استان چهارمحال و بختیاری

آبشار که باشی، مرگت هم زیبا می شود!

آبشار که باشی، مرگت هم زیبا می شود!

پاییز که فرا می رسد، رودخانه ها دیگر برفی برای آب شدن و روان گشتن ندارند و همه چشم انتظار بارانی دیگر هستند

اما آبشار که باشی، حتا واپسین لحظه های زندگیت هم می توانند زیبا باشند! نمی توانند؟

نخستین روز از پاییز ۱۳۸۹

مسیر درکه به پلنگ چال

هنوز رودخانه درکه جان دارد