كاكتوس: گزينه‌اي مناسب براي جبران كمبود علوفه در كشور

كاكتوس كاشته شده در قصر شيرين

 

    پيشينه موضوع:
   به دنبال سفر آقاي صالح چوكي، كارشناس تونسي ايكاردا در سال 1383 به ايران و معرفي دستاوردهاي كشور تونس در زمينه‌ي كاشت گونه‌اي علوفه‌اي از گياه كاكتوس با نام علمي Opuntia ficus-indica، خوشبختانه تحركات خوبي در وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفته و مقدمات بهره‌برداري از اين تجربيات و كاشت كاكتوس در مناطق مستعد كشور فراهم شد.
    آنچه در پي مي‌آيد، گزارش مصوري است كه دوست و همكار خوبم، آقاي مهندس احسان زندي اصفهان، از اعضاي هيأت علمي بخش تحقيقات مرتع مؤسسه متبوع از مأموريت اخيرشان تهيه كرده و اينك براي آگاهي خوانندگان عزيز مهار بيابان‌ايي در اختيار نگارنده قرار داده‌اند. ضمن سپاس از ايشان و آرزوي موفقيت بيشتر براي اين جوان سختكوش و دانشمند، اميدوارم حاصل اين تلاش‌ها به آباداني و پايداري بيشتر اين بوم و بر مقدس منجر شود. گفتني آن كه در اين مأموريت، علاوه بر آقاي زندي، آقاي صالح چوكي و آقاي مهندس فياض (رييس بخش تحقيقات مرتع) نيز حضور داشتند و استان‌هاي ايلام، خوزستان و بوشهر مورد بازديد قرار گرفت.

فياض - زندي و چوكي

    اقدامات انجام شده در استان‌هاي مختلف به شرح زير بود:

1. برگزاري كارگاه آموزشي براي كارشناسان در استان ايلام
كارگاه آموزشي استان ايلام با شركت كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي و تحقيقاتي استان در محل مركز تحقيقات كشاورزي  و منابع طبيعي استان ايلام برگزار شد. آقاي صالح چوكي در اين كارگاه به صورت پاور پوينت شرايط محيطي مناسب براي كشت كاكتوس از نظر خصوصيات آب و هوايي و خاك را توضيح دادند و تكنيك‌هاي كشت را براي شركت كنندگان تشريح كردند. علاوه براين با توجه به مشكلاتي كه براي كاكتوس‌هاي وارد شده از تونس به دليل معطل ماندن در قرنطينه و توصيه‌هاي سازمان حفظ نباتات براي نگهداري در گلخانه ايزوله شده كه موجب بروز و توسعه اثرات قارچ بر پدهاي كاكتوس شده بود توصيه‌هاي لازم را ارايه كردند كه به نظر مي‌رسد توصيه‌هاي سازمان حفظ نباتات براي نگهداري در گلخانه ايزوله عامل اصلي بروز و توسعه قارچ بوده است و ادامه اين امر موجب نابودي تمام پدها مي‌گرديد.

 

2. بازديد از سايت مهران:
سايت مهران كه از طرف مركز تحقيقات براي كشت كاكتوس انتخاب گرديده بود مورد بازديد قرار گرفت در اين سايت مشكلاتي به شرح زير وجود داشت:
• خاك محل كشت عليرغم توصيه‌هاي قبلي به مجري و ارسال دستورالعمل داراي بافت سنگين بود كه براي كشت كاكتوس مناسب نيست.
• روش كاشت نيز به درستي اجراي نشده بود. پدهاي كشت شده در جهت و با زوايه مناسب كشت نشده و در عمق لازم نيز اين كشت صورت نگرفته بود.
• توسعه رشد قارچ در قسمت‌هاي داخل خاك از ديگر مشكلات اين سايت بود
هنگام بازديد مقرر شد كليه پدهاي كشت شده از خاك خارج شده و به مدت ده روز در هواي آزاد بمانند تا آلودگي قارچي برطرف شود. محل كشت به محل ديگري كه داراي خاك مناسبتري باشد منتقل گردد. بعد از كشت آبياري صورت نگيرد. 

3. بازديد پدهاي كشت شده در چهار سال قبل در قصر شيرين
در محل اداره جهاد كشاورزي شهرستان ايلام تعداد 35  پد كه از چهار سال قبل كشت شده است مورد بازديد قرار گرفت در اين محل بارندگي 400 ميلي‌متر و خاك لومي است. از هر پايه كاكتوس تعداد 30 دبل پد قابل كشت وجود داشت كه تعداد 120 دبل پد براي احداث باغ در منطقه گندمبان قصرشيرين برداشت شد.


 ‌كاكتوس هاي چهار ساله در محوطه اداره كشاورزي قصرشيرين

4. كشت پدهاي برداشت شده در منطقه گندمبان قصرشيرين جهت احداث باغ ميوه
يك قطعه زمين دو هكتاري جهت كشت كاكتوس در منطقه گندمبان قصرشيرين آماده و روش كشت توسط آقاي صالح چوكي آموزش داده شد و با حضور آقاي دكتر جهانسوز ،‌ نماينده سازمان فائو در ايران و رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان و مديران  و كارشناسان محلي و گروه اعزامي توسط موسسه به اتفاق آقاي صالح چوكي عمليات كشت آغاز شد.


 
 

5. برگزاري كارگاه آموزشي در استان خوزستان

كارگاه آموزشي استان خوزستان با شركت كارشناسان استان در محل مركز تحقيقات كشاورزي  و منابع طبيعي استان خوزستان برگزار گرديد. آقاي صالح چوكي در اين كارگاه به صورت پاور پوينت شرايط محيطي مناسب براي كشت كاكتوس از نظر خصوصيات آب و هوايي و خاك را توضيح دادند و تكنيكهاي كشت را براي شركت كنندگان تشريح كردند. علاوه براين با توجه به مشكلاتي كه براي كاكتوس‌هاي وارد شده از تونس به دليل معطل ماندن در قرنطينه و توصيه‌هاي سازمان حفظ نباتات براي نگهداري در گلخانه ايزوله شده كه موجب بروز و توسعه اثرات قارچ بر پدهاي كاكتوس شده بود توصيه‌هاي لازم را ارايه كردند كه به نظر مي رسد توصيه‌هاي سازمان حفظ نباتات براي نگهداري در گلخانه ايزوله عامل اصلي بروز و توسعه قارچ بوده است و ادامه اين امر موجب نابودي تمام پدها مي گرديد. در پايان سخنراني علمي آقاي صالح چوكي شركت كنندگان در كارگاه سوالاتي را مطرح كردند و آقاي صالح چوكي توضيحات لازم را ارايه كردند.

 
كارگاه آموزشي استان خوزستان

6. بازديد سايت بستان
در بازديد سايت بستان شرايط خاك محل مناسب ولي آلودگي قارچي خسارت زيادي وارد كرده بود كه با توصيه‌هاي آقاي صالح چوكي كليه پدها از خاك خارج و قسمتهاي  پوسيده قطع و باقيمانده پدها براي يك هفته انتظار روي زمين قرار گرفته تا كاملا اثر قارچ برطرف و سپس اقدام به كشت گردد.
 

 

 

ريشه زايي پدهايي كه در انتها فاقد پوسيدگي بوده است و جدا كردن قسمتهاي پوسيده در سايت بستان

7. بازديد كاكتوسهاي بومي در منطقه حلاف خوزستان
كاكتوسهاي بومي از گونه ديگري به نام rubusta هستند كه با گونه وارد شده از كشور تونس جهت كشت علوفه به نام Ficus indica   متفاوت بوده و گونه بومي از قابليتهاي لازم براي توليد علوفه مانند گونه وارداتي برخوردار نيست.
 

8. بازديد سايت رامهرمز
سايت رامهرمز نيز مورد بازديد قرار گرفت و مشابه ساير سايتها مشكل پوسيدگي ناشي از قارچ برروي پدهاي كا كتوس مشاهده شد. كليه پدها از زمين خارج و قسمتهاي پوسيده جدا و دستورالعمل كشت به صورت عملي براي مجري تشريح شد.
 

9. برگزاري كارگاه آموزشي در استان بوشهر

كارگاه آموزشي استان بوشهر با شركت كارشناسان مركز تحقيقات و اداره كل منابع طبيعي در محل مركز تحقيقات كشاورزي  و منابع طبيعي استان بوشهر برگزار گرديد. آقاي صالح چوكي در اين كارگاه به صورت پاور پوينت شرايط محيطي مناسب براي كشت كاكتوس از نظر خصوصيات آب و هوايي و خاك را توضيح دادند و تكنيكهاي كشت را براي شركت كنندگان تشريح كردند. علاوه براين با توجه به مشكلاتي كه براي كاكتوس‌هاي وارد شده از تونس به دليل معطل ماندن در قرنطينه و توصيه‌هاي سازمان حفظ نباتات براي نگهداري در گلخانه ايزوله شده كه موجب بروز و توسعه اثرات قارچ بر پدهاي كاكتوس شده بود توصيه‌هاي لازم را ارايه كردند كه به نظر مي رسد توصيه‌هاي سازمان حفظ نباتات براي نگهداري در گلخانه ايزوله عامل اصلي بروز و توسعه قارچ بوده است و ادامه اين امر موجب نابودي تمام پدها مي گرديد. در پايان سخنراني علمي آقاي صالح چوكي شركت كنندگان در كارگاه سوالاتي را مطرح كردند و آقاي صالح چوكي توضيحات لازم را ارايه كردند. 

 

10. بازديد سايت آبخوان در استان بوشهر
در سايت آبخوان محل كشت مورد بازديد قرار گرفت و پدهاي كاكتوس به دليل آلوده به قارچ از زمين خارج شد و توضيحات لازم در خصوص نگهداشت آنها به مدت يك هفته براي انتظار كشت ارايه گرديد.
 

11. بازديد سايت برازجان:
در سايت برازجان محل كشت مورد بازديد قرار گرفت و پدهاي كاكتوس به دليل آلوده به قارچ از زمين خارج شد و توضيحات لازم در خصوص نگهداشت آنها به مدت يك هفته براي انتظار كشت ارايه گرديد.
 


 

12. بازديد از پارك جنگلي منابع طبيعي جهت كشت جديد
نظر به اينكه از طرف اداره كل منابع طبيعي آقاي مهندس مهاجري ابراز علاقه مندي و همكاري جهت كشت كاكتوس نمود از اين رو سايت مورد نظر در پارك جنگلي مورد بازديد قرار گرفت و يك قسمت انتخاب و مقرر گرديد مسوليت حفاظت و نگهداي آن به عهده منابع طبيعي واگذار گردد.

 

13. بازديد سايت  دلارام
سايت دلارام نيز مورد بازديد قرار گرفت و توضيحات لازم در مورد كشت داده شد.

14. برگزاري كارگاه آموزشي در مؤسسه
دست آخر آن كه در مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور هم – هفته گذشته – كارگاه آموزشي با حضور معاونت محترم پژوهشي مؤسسه و رئيس و اعضاي هيأت علمي و كارشناسان  بخش‌هاي تحقيقاتي گياهان دارويي، بيابان و مرتع در محل سالن جلسات امور اداري تشكيل و آقاي صالح چوكي در خصوص كاكتوس، تكنيك‌هاي كشت و محيط‌هاي مناسب جهت كشت به صورت پاور پوينت ارايه و در خاتمه به سوالات حاضرين پاسخ دادند.

اميد كه با عبرت گرفتن از اشتباهات تكنيكي گذشته، بتوانيم كاشت اين گونه مفيد را در مكانهاي مناسب ترويج كرده و گسترش دهيم.

موافق(0)مخالف(0)

۳۱ Comments

 1. کمال الدین ناصری

  هربار که بحث ورود و معرفی گونه های غیربومی مطرح می شود، خاطرات آزاردهنده ای زنده می شوند؛ چه در مقیاس جهانی و چه ملی (آزولا و کهور پاکستانی از همه معروف ترند). بخاطر می آوریم که معرفی گونه های بیگانه یکی از موارد تهدیدکننده ی تنوع زیستی بومی هر محل است.
  امیدوارم در فرآیند معرفی این گونه به فلور بومی ایران فقط بحث اقلیم و خاک مدنظر نباشد و سایر جنبه ها نیز مورد توجه باشند. مثلاً با کاشت در چند جامعه گیاهی طبیعی، اثرات کاکتوس بر سایر گونه ها بررسی شود. وضعیت زادآوری طبیعی این گونه در شرایط ایران نیز نباید از نظر دور بماند تا این گیاه تبدیل به آفتی خارج از کنترل نشود.
  اگر اشتباه نکنم،استرالیا تجربه ی ناخوشایندی از ورود کاکتوس ها به مراتع خود دارد؛ چرا که برخلاف انتظار تبدیل به آفت شدند و برای کنترل آنها مجبور به وارد کردن چند حشره و جانور دیگر شدند و موضوع بغرنج شد.
  مطمئن هستم که دوستان باریک بین و کاردان در مراکز تحقیقات این موارد را در نظر دارند، با اینحال یادآوری دوباره خالی از فایده نیست.
  پاسخ:
  ممنون از دقت نظر و حساسيت سزاوارانه شما. اين واقعا يك نگراني جدي است و من هم اميدوارم اينگونه نشود. البته در ايران مناطق مرتعي كه داراي خاك بدون شوري و بارندگي بيش از 200 ميلي متر باشند، چندان قابل توجه نيست.

  موافق(0)مخالف(0)
 2. جناب درويش!
  باتوجه به شرايط نامناسب بارندگي وشوري خاك درغرب شهرستان بندرعباس و حريم پالايشگاه نفت بندرعباس،آيا اين گزينه مي تواند براي تثبيت شنهاي روان و تغيير بافت خاك مورد مناسبي باشد؟؟

  پاسخ:
  جناب پيمان عزيز
  متاسفانه پاسخ شما منفي است. اين كاكتوس به شدت به شوري خاك حساس است.

  موافق(0)مخالف(0)
 3. احسان زندي اصفهان

  استادارجمند جناب آقاي دكتر ناصري
  با عرض سلام و ادب و تشكر از نظرات ارزشمند شما
  پس از سخنراني آقاي صالح چوكي در سه استان ايلام،خوزستان و بوشهر دقيقا همين سوالات و مثالها (استراليا) از طرف اعضاي محترم هيات علمي و كارشناسان مطرح شد كه با توضيحات آقاي چوكي ابهامات به كلي رفع شد. مزيد اطلاع به عرض مي رساند كه سازمان حفظ نباتات قبل از ورود اين گونه به كشور جلسات و مكاتبات زيادي را با مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور داشته و پس از حصول اطمينان كامل اجازه ورود اين گونه صادر شد. گونه كاكتوس معرفي شده با نام علمي Opuntia ficus-indica نه تنها خطري براي پوشش گياهي بومي مراتع نيست بلكه باعث احياء و برگشت بسياري از گونه ها به شرايط طبيعي مي شود. با اطمينان عرض مي كنم كه مطالعه مقالات و پاورپوينتها و تجربه ساير كشورها مانند موريتاني، سوريه و مصر كه خود آقاي چوكي مجري طرح كاكتوس در اين كشورها بوده اند بسياري از سوالات جنابعالي را پاسخگو است. در ضمن اگرچه استقرار اين گونه از نظر شرايط اقليمي و خاك با شرايط چند استان مانند بوشهر و كرمانشاه(قصر شيرين) و خوزستان سازگار است ولي امكان كاشت و پرورش آن در شرايط گلخانه از ديگر نقاط قوتي است كه مي تواند مورد توجه ساير استانهاي كشور نيز باشد.
  بااحترام
  احسان زندي اصفهان
  بخش تحقيقات مرتع
  مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور

  موافق(0)مخالف(0)
 4. احسان زندي اصفهان

  Dear Darvish
  Ba Salam

  To shed light on the issue of Opuntia ficus-indica and the questions and worries which Dr. Naseri wants to know more about them, I prepared an e-mail for Chouki as follows. Please let me know Dr. Naseri's email to make a link between Chouki and Dr. Naseri. Again I would like to thank you because of all your kindness.

  Regards,
  Ehsan zandi Esfahan
  Rangeland Research Division,
  Research Institute of Forests and Rangelands

  Dear Chouki
  I hope that all is well with you. I would like to inform you that yesterday the report of our journey to Ilam, Khozestan and bushehr was published on the weblog of Mr. Darvish from Desert Research Division. After that, Dr. Naseri, from Mashhad University, has asked some important questions about Opuntia ficus-indica. In his opinion the effect of this non-native species should be studied in some different natural plant communities. He also has referred to the inappropriate experience of Australia in planting of cacti species. Although I answered some parts of his precious comment, I think it is better if you could explain more some unknown aspects of Opuntia ficus-indica to him. His e-mail address is:

  Sincerely yours,
  Ehsan zandi Esfahan
  Rangeland Research Division,
  Research Institute of Forests and Rangelands

  موافق(0)مخالف(0)
 5. کمال الدین ناصری

  جناب مهندس زندی عزیز
  با درود فراوان بر شما، از این توضیحات ارزنده بسیار سپاسگزارم و برای شما و سایر همکاران در آن مرکز علمی محترم آرزوی سلامتی و تداوم موفقیت دارم.
  فقط یک سوال. آیا تا به حال آزمایشهایی در مورد خوشخوراکی و میزان مصرف این گونه توسط دام های بومی و در شرایط چرای آزاد انجام شده است؟
  با سپاس و احترام مجدد.

  موافق(0)مخالف(0)
 6. احسان زندي اصفهان

  جناب آقاي دكتر ناصري
  با سلام و تشكر مجدد از سوالات دقيق و حرفه اي جنابعالي
  در پاسخ بايستي عرض كنم كه گونه كاكتوس علوفه اي Opuntia ficus-indica نبايد در معرض چراي مستقيم دام باشد زيرا بزاق دام به عنوان عامل بازدارنده مانع رشد مجدد پد گياه از قسمت قطع شده مي گردد. بنابراين كشت و پرورش اين گياه در شرايط قرق صورت مي گيرد و پس از استقرار، پدها قطع و با خرد نمودن آنها به قطعات كوچك تغذيه به صورت دستي انجام مي شود. با توجه به فشار چراي دام روستايي بر مراتع، تصور كنيد كه كاشت و پرورش اين گياه در مزرعه كشاورزان و سپس ارائه آن به دام چه نقش به سزايي در كاهش فشار وارد بر مراتع حريم روستا مي تواند داشته باشد. واقعا توضيح كامل آنچه ايشان در اين ماموريت آموزش دادند از طريق نوشتن خارج از حوصله اين وبلاگ بوده و لازم است كه فيلمها و اسلايدها را ملاحظه فرماييد. در ضمن اين گونه يك گونه چند منظوره به مفهوم واقعي كلمه است كه علاوه بر علوفه، ميوه هاي بسيار شيرين و مقوي دارد و در كشور تونس بازار خوبي را به خود اختصاص داده است. عسل حاصل از فعاليت زبور عسل بر روي اين گياه از مرغوبترين عسلها است. الياف اين گياه از نظر دارويي حائز اهميت است.
  از نظر خوشخوراكي اطلاع دقيقي راجع به اينكه در دنيا چه مطالعاتي صورت گرفته ندارم ولي به صورت تجربي و با مشاهده اسلايدهاي آقاي چوكي متوجه شدم كه شتر، بز، گوسفند و حتي گاو تمايل فراواني براي تغذيه از اين گياه نشان داده اند. همانطور كه مستحضريد حدود 90 درصد از گياه را آب تشكيل مي دهد. امكان تبخير آب از سطح پد در اين گياه نيز بسيار ضعيف است چون آب موجود در گياه خالص نيست و در تركيب با موسيلاژ است و همين حالت چسبندگي، مانع تبخير آب مي شود. به علاوه سطح خارجي پد حالت واكسي دارد و به شدت نور خورشيد را باز مي تاباند. به همين دليل تغذيه دام از اين گياه به ويژه در مناطق خشك آنرا بطور كامل از شرب آب بي نياز مي كند. البته بايد عرض كنم كه پروتئين اين گياه از نظر تغذيه دام كافي نيست و توصيه شده كه به صورت مكمل با علوفه اي مانند Atriplex به دام عرضه شود تا جبران كمبود پروتئين را بكند.
  با احترام
  احسان زندي اصفهان
  بخش تحقيقات مرتع
  مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور

  موافق(0)مخالف(0)
 7. احسان زندي اصفهان

  پيمان عزيز
  سلام
  همانطور كه جناب درويش به درستي اشاره كرده اند اين گونه از كاكتوس به شوري خاك حساس است و حداكثر EC يك دسي زيمنس بر متر را تحمل مي كند. ولي در مناطقي كه خاك شور نيست مي توان از اين گونه با هدف بيابان زدايي استفاده نمود.
  با احترام

  موافق(0)مخالف(0)
 8. کمال الدین ناصری

  جناب مهندس زندی عزیز
  از دقت و حوصله ای که برای پاسخگویی به سوالات بنده اختصاص دادید، بسیار متشکرم. اطلاعات بسیار خوبی بود. سعی میکنم به منابعی که اشاره فرمودید مراجعه کنم.
  باز هم سپاس مرا بپذیرید.
  ارادتمند - ناصری

  موافق(1)مخالف(0)
 9. Salah CHOUKI

  I wish I can understand all what written in Persian. It looks like many people are interested to know mor about cactus.
  If possible some help on translating those questions so I can respond and clear some points Or if they can write in english I'll be more than glad to respond
  My e-mail is
  chouki_s@yahoo.com
  I hope I can help any time
  To whom it may concern
  Sincerely Yours
  Salah chouki

  موافق(0)مخالف(0)
 10. محسن

  سلام
  وبلاگ خوبی دارید.
  هرچند این پست بیشتر صبغه علمی دارد اما قطعا هدف از تحقیق روی کاکتوس رسیدن به تولید عمده آن است.
  می خواستم اطلاعات عملی بیشتری به دست بیاورم، در واقع سوال اصلی من راجع به توجیه اقتصادی آن برای بخش خصوصی است. مثل اینکه آیا تا حالا در ایران کسی غیر از بخش تحقیقات روی آن کار کرده است؟
  به نظر شما بازار از کاکتوس استقبال خواهد کرد؟
  آیا تخصص جیره نویسی با کاکتوس در ایران وجود دارد؟
  تخمینی از قیمت آن در بازار ایران دارید؟
  کلا اطلاعات اقتصادی این طرح را از کجا می توان به دست آورد؟

  از هرگونه کمکی بسیار ممنون خواهم شد

  موافق(0)مخالف(0)
 11. احسان زندي اصفهان

  با سلام و احترام
  نظر به اينكه تحقيق بر روي اين گونه كاكتوس به تازگي شروع شده بنابراين اطلاعات مورد نظر جنابعالي در حال حاضر موجود نيست. بعد از انجام آزمايشات سازگاري و تاييد مجوز سازمان حفظ نباتات اطلاعات بيشتري در دسترس خواهد بود.

  موافق(0)مخالف(0)
 12. محسن

  سلام
  متشکرم از پاسخ بی درنگتان.
  "بعد از انجام آزمايشات سازگاري و تاييد مجوز سازمان حفظ نباتات اطلاعات بيشتري در دسترس خواهد بود."
  آیا این به معنای عدم مجوز فعالیت اقتصادی در حال حاضر است؟

  موافق(0)مخالف(0)
 13. جناب محسن گرامی: برای اطلاعات بیشتر می توانید با آقای مهندس زندی اصفهان مستقیماً تماس بگیرید:
  09133263722
  موفق باشید

  موافق(0)مخالف(0)
 14. فاطمه ملايي نژاد

  با سلام و احترام ، از امكان كشت اين گياه در استان كرمان و نحوه دقيق كشت آ ن اطلاعاتي مي خواهم كسب كنم

  موافق(0)مخالف(0)
 15. rafiee

  با سلام
  آیا کاکتوس علوفه ای برای مراتع استان یزد مناسب هست یا نه؟

  موافق(1)مخالف(0)
 16. از آقای دکتر زندی خواهم خواست تا پاسختان را به زودی بدهند.
  درود ...

  موافق(0)مخالف(0)
 17. احسان زندی اصفهان

  به نام خدا
  شوری خاک بیش از یک دسی زیمنس بر متر و درجه حرارت زیر صفر (سانتیگراد) برای کاشت مستقیم این گونه در عرصه محدود کننده است.
  موفق باشید

  موافق(0)مخالف(0)
 18. ممنون از پاسخ تان جناب دکتر زندی عزیز.

  موافق(0)مخالف(0)
 19. عباس

  سلام
  من دانشجوی علوم دامی دانشگاه شیراز هستم. با یکی از استاد های بخش علوم دام،آقای دکتر بیات تصمیم داریم آزمایشاتی انجام دهیم مبنی براینکه ارزش غذایی دقیق کاکتوس علوفه ای درچه اندازه است،نظرتون در این باره می خواستیم. با تشکر

  موافق(0)مخالف(0)
 20. درود بر شما ...
  از جناب دکتر زندی خواسته ام تا پاسخ تان را ارسال دارند.

  موافق(0)مخالف(0)
 21. با سلام
  دوست گرامی
  بدین وسیله از شما دعوت می شود تا در انجمن تخصصی علاقمندان به کاکتوس و ساکولنت پارس عضو شوید . هدف از ایجاد این انجمن
  1 . ایجاد ارتباط بین تمام علاقمندان و پرورش دهندگان کاکتوس ها و سا کولنت ها
  2 . تبادل گل . قلمه . بذر به قیمت مناسب بین اعضاء 3 .تبادل اطلاعات و لینک بین سایت ها و وبلاگ های علاقمند
  4 . برگزاری نمایشگاه فروش و نمایشگاه های دائمی در مشارکت با شهرداری ها و مراکز خصوصی
  5 . ایجاد ارتباط با خارج از کشور و خرید یا فروش های گروهی
  6 . تبادل اخبار و طرحهای اقتصادی در همکاری با مرکز دولتی و خصوصی
  7 . توزیع محصولات اعضاء در سراسر کشور بطور هماهنگ و ده ها خدمت و یاری دیگر که بزودی اعلام میشود . با تشکر مدیر انجمن پارس
  بزوودی اطلاعات کاملی در رابطه با کاکتوس ها قرار خواهد گرفت از همه دوستان علاقمند نیز دعوت به عضویت میشود

  موافق(0)مخالف(0)
 22. فراشاهي

  سلام.من اطلاعاتي درباره امكان كشت كاكتوس علوفه اي در يزد ميخواهم.آيا شما درباره كاكتوس هائي كه جنبه خوراكي و داروئي براي انسان را نيز داشته باشند داريد.
  لطفا من را راهنمائي نمائيد . باتشكر

  موافق(0)مخالف(0)
 23. درود بر شما ... لطفا با آقای دکتر زند اصفهان تماس بگیرید.

  موافق(0)مخالف(0)
 24. محمد حسین

  سلام.
  ضمن خسته نباشید،
  آیا این نوع کاکتوس را می توان در مناطق گرم و خشک استان کرمان پرورش داد؟
  درجه مناسب شوری آب و خاک برای پرورش کاکتوس علوفه ای جقدر است؟

  موافق(0)مخالف(0)
 25. سجاد

  با سلام خدمت شما

  من در خراسان جنوبی شهرستان فردوس زندگی میکنم.

  من برای گشاورزی به دنبال گیاهان و درختان کم نیاز به اب بودم که کاکتوس علوفه ای رو پیدا کردم.

  فقط علمی در این مورد ندارم که در شهر فردوس میشه کاشت؟
  در شرایط غیر دیم هم کشت میشه و ابیاری به چه صورت است؟
  برداشت محصول هر سال است یا میتونیم بعد چند سال همه رو برداشت کنیم؟
  چند نوع کاکتوس علوفه ای وجود دارد که با اب و هوای این منطقه سازگار باشد؟
  جهت تهیه این گیاه باید از کجا تهیه کرد؟
  کشت این گیاه به صورت نزدیک به هم است یا با فواصل زیاد؟

  ممنون میشم به این سوالاتم جواب بدید.

  اگر براتون امکان داشت به ایمیلم بفرستید.
  از سایت خوبتون هم ممنونم مطالب مفید بود.

  موافق(0)مخالف(0)
 26. سجاد

  سلام
  اگر قصد پاسخ ندادن به سوالات رو دارید بهتر نیست که اول سایت اعلام کنید که در قسمت نظرات چیزی ننویسید؟
  من یک ماهه سوالی کردم و هر روز یک مرتبه برای جواب به ایمیلم و سایت شما مراجعه کردم ولی جواب ندادید اگر نمیخواید جواب بدید سوالات بالا رو پاک کنید که بدونم نمیخواید جواب بدید.

  موافق(0)مخالف(0)
 27. درود بر شما.
  در این باره لطفا با دفتر تحقیقات مرتع - آقای مهندس فیاض - در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تماس بگیرید.
  موفق باشید.

  موافق(0)مخالف(0)
 28. حسن ساعی

  سلام جناب آقای زندی
  من و یکی از دوستانم در استان کرمان به دنبال کشت کاکتوس با هدف تولید میوه و علوفه هستیم که نمونه اون تو قائمیه دزفول وابسته به بنیاد مستضعفان کشت شده. متاسفانه به کسی دسترسی نداشتم که بتونم پد هاشو تهیه کنم که وبلاگ شمارو پیدا کردم. اگه راهنماییم کنین ممنون میشم. با تشکر
  09355826983

  موافق(0)مخالف(0)
 29. عزیزالرحمن رودینی

  باسلام ممنون از مطالب آموزنده ومفیدتون میخواستم مراحل داشت کاکتوس علوفه ای ومیزان ونوع کود را برام توضیح بدید .ما در استان سیستان وبلوچستان شهر ایرانشهر بصورت آزمایشی در زمینی به مقدار 600 متر مربع کشت کرده ایم وبرای حصول نتیجه مطلوب نیاز به راهنمایی وکمک شما داریم با تشکر رودینی
  09153474717

  موافق(0)مخالف(0)
 30. طیبه

  با سلام خدمت شما
  ضمن تشکر از مطالب مفیدتون میخواستم بپرسم که آیا کاکتوس علوفه ای برای کاشت در شهر کاشان مناسب است. با توجه به اینکه زمین مورد نظر شنی و دارای مقادیر زیادی سنگریزه و از نظر زراعی برای محصولات دیگر ضعیف می باشد.
  و آیا بعد از کاشت امکان بازاریابی آن در استان اصفهان وجود دارد؟

  موافق(0)مخالف(0)
 31. ساره صعیدی

  سلام و خسته نباشید، لطفاً راهنمایی کنید چطوری میتونیم بذر کاکتوس علوفه‌ای تهیه کنیم و آیا در اطراف شاهرود به سمت دامغان قابل کشت میباشد؟

  موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید