راه‌اندازي پايگاه ملّي مديريت خشكسالي كشاورزي

خطرات خشكسالي را مي‌شود با مديريت به كمينه رساند.


سرانجام، در راستاي برنامه‌ي راهبردي خشكسالي و به همت دكتر بهرام ثقفيان و همكاران سختكوش‌شان در مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، پايگاه ملّي مديريت خشكسالي كشاورزي كشور، راه‌اندازي شد.

 

دكتر بهرام ثقفيان

      در مورد ضرورت راه‌اندازي اين پايگاه ارزشمند، در تارنماي مركز مي‌خوانيم: «پايگاه مديريت خشكسالي مي‌تواند با پايش خشكسالي، احتمال وقوع اين پديده را پيش‌بيني و با هشدار به هنگام و ارايه‌ي برنامه‌هاي مديريتي مناسب از خسارت‌هاي آن به نحو چشمگيري بكاهد. اين پايگاه با پايش نمايه‌هاي مختلف خشكسالي و ديگر عوامل، امكان وقوع دوره‌هاي خشك و شدت‌هاي احتمالي آنها را به برنامه‌ريزان اطلاع مي‌دهد. از آنجايي كه فعاليت‌هاي مختلف كشاورزي و صنايع وابسته به آن، نخستين بخش‌هايي هستند كه تحت تأثير پديده‌ي خشكسالي قرار مي‌گيرند، پايگاه ملّي مديريت خشکسالی كشاورزي (National Center for Agricultural Drought Management) در مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري ايجاد شده است تا از طريق پایش، پیش‌بینی و مديريت ريسك خشکسالی كشاورزي، آمادگي رويارويي با اين پديده و تهيه و اجراي بهنگام برنامه‌هاي مناسب براي كاهش خسارت‌هاي خشكسالي را فراهم آورد.»
اميد كه اين پايگاه بتواند به وظايفي كه قولش را داده عمل كند و با تغيير مديريت‌ها از شتاب كارايي و راندمان سودمندي‌اش كاسته نگردد.

موافق(1)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید