تمدنی که یاد گرفته،

تمدنی که یاد گرفته،
کینه هایش را روی یخ بنویسد؛
هرگز هیچ قدرتی توان فروپاشی اش را ندارد.
و بزرگ ترین خطای تاریخ آن است که چنین توان ، درایت و خردمندی را از ملتی بستانیم تا با عقده ها و کینه هایش روزگار گذرانده، پیوسته شعار مرگ بر این و آن سرداده و شجاعت بخشیدن را از دست بدهد.
✍️ محمد درویش

موافق(1)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید